Storitve

Računovodske storitve

Priprava dokumentacije za knjiženje

 • Preverjanje knjigovodskih listin v skladu s predpisi
 • Urejanje dokumentacije po vsebinskih sklopih
 • Skeniranje knjigovodskih listin

Računovodski izkazi

 • Medletne bilance: mesečne, trimesečne
 • Letna računovodska poročila

Vodenje glavne knjige

 • Evidentiranje vseh poslovnih dogodkov
 • Davčno knjigovodstvo

Davčni obračuni

 • Mesečni, trimesečni obračuni DDV
 • Obračuni davka od dohodka pravnih oseb
 • Obračuni davka iz dohodka od dejavnosti za samostojne podjetnike in druge fizične osebe
 • Napovedi kapitalskih dobičkov za fizične osebe

Vodenje pomožnih knjig

 • Blagovno knjigovodstvo
 • Materialno knjigovodstvo
 • Vodenje osnovnih sredstev
 • Blagajniško poslovanje

Računovodski nadzor

 • Spremljamo in nadziramo računovodstvo strank
 • Sodelujemo pri sestavljanju letnih računovodskih poročil in davčnih obračunov
 • Svetujemo in zastopamo udeležence v davčnih pregledih
 • Opozarjamo stranke na pravočasno plačilo davčnih obveznosti
 • Organiziramo računovodstvo v družbah, ki same želijo opravljati to funkcijo

Knjigovodstvo plač

 • Obračun plač, regresa
 • Obračun avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb
 • Obračun najemnin
 • Obračun drugih dohodkov fizičnih oseb
 • Priprava plačilnih nalogov za nakazila plač, prispevkov in davkov
 • Izdelava ustreznih obrazcev za izplačila različnih osebnih prejemkov
 • Poročanje državnim institucijam

Poročanje državnim in drugim institucijam

 • Poročila Statističnemu uradu RS
 • Poročila Banki Slovenije
 • Poročila Zavodu za pokojninsko invalidsko zavarovanje
 • Poročila Davčni upravi RS
 • Poročila Agenciji za javno pravne evidence RS (AJPES)
 • Druga predpisana poročila ali poročila v skladu z dogovorom s stranko

Kadrovske storitve

 • prijava in odjava zaposlenih
 • pomoč pri sestavljanju pogodb o zaposlitvi
 • vodenje personalnih map
 • kadrovska evidenca: vodenje evidence o koriščenju letnega dopusta..
 • priprava internih delovno pravnih aktov
 • priprava izvedbenih aktov
 • obveščanje o kadrovskih novostih in kadrovskih postopkih

Poslovne storitve

 • svetujemo pri ustanovitvi in registraciji družbe
 • izdelujemo investicijske načrte
 • svetujemo pri statusnih spremembah družbe, samostojnega podjetnika ali druge organizacijske oblike
 • svetujemo pri dokapitalizaciji, pri prenehanju družbe ali likvidacijie, v primeru prisilne poravnave ali stečaja, vodimo računovodstvo v postopkih likvidacije
 • pripravljamo dokumentacijo za najem posojil, najem leasinga, okvirnih kreditov
 • fakturiramo

Svetovalne storitve

 • na računovodskem področju: organiziramo in nadziramo računovodstvo pri strankah, ki same vodijo računovodstvo
 • na davčnem področju: svetujemo in zastopamo stranke pri davčnih pregledih; opozarjamo na pravočasno plačilo davčnih obveznosti in druga poročanja
 • na finančnem področju pri oskrbi z viri financiranja, na področju zagotavljanja solventnosti
 • na kadrovskem področju, pri zaposlovanju in prenehanju zaposlitve, izplačilih osebnih prejemkov in drugih potrebah

E-računovodstvo, on-line vpogledi

WebVasco je računovodski program, ki ga uporabljamo in omogoča neposredno sodelovanje in vpoglede v glavno knjigo in pomožne knjige. Ponuja delitev računovodske funkcije in hkrati sodelovanje med računovodskim servisom in stranko. Omogoča nadzor in usklajeno sodelovanje. Sodobna informacijska tehnologija omogoča varno elektronsko arhiviranje in vpogled v knjigovodske listine v vsakem trenutku.
S pomočjo programske opreme WebVasco lahko na daljavo vidimo podatke:

 • bilance
 • podatke iz glavne knjige in pomožnih knjig
 • neplačane račune
 • knjigovodske listine

Administrativne storitve

Po dogovoru s stranko opravljamo pisarniško poslovanje in sodelujemo z državnimi institucijami in poslovnimi partnerji:

 • vodimo prejeto in izdano pošto
 • pripravljamo dokumentacijo za knjiženje
 • izdajamo opomine in terjamo neplačnike
 • skeniramo in arhiviramo dokumentacijo
 • opravljamo druge storitve po dogovoru